Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

              На  основу члана 28. став 2. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број: 36/06), а у вези тачке 3. Решења о образовању Комисије за расподелу средстава верским заједницама број: 02-9/III-13 од 25.03.2013. године, Комисија за расподелу средстава верским заједницама дана 03.03.2014. године расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

I

 

             Ради унапређивања верске слободе и сарадње са цркавама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

 

II

 

             Средства која се додељују по овом конкурсу планирана су у буџету општине Шид на позицији 95 и 96, а цркве и верске заједнице из тачке I овог конкурса могу поднети пријаву ради доделе средстава за:

             -инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима,

             -изградњу нових црквених храмова,

             -обнову постојећих црквених храмова,

             -обнову парохијских домова

             -одржавање верских објеката и

             -реализацију културних и научних програма.            

III

             Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама и које делују на територији општине Шид, а приликом расподеле средстава предност ће имати цркве са већим бројем верских објеката. 

 

IV

 

             Конкурс и формулар за пријаву  налазе се и могу преузети  на сајту Општине Шид, www.sid.rs  и у Услужном центру Општинске управе општине Шид, Цара Лазара број 7, сваког радног дана у термину од 07.30 до 14.30 часова, а ближе информације се могу добити у Канцеларији за локално економски развој, зграда Општинске  управе општине Шид, Карађорђева број 2 , први спрат соба број 13. 

 

V

 

             Пријава са потребном документацијом предаје се у затвореној коверти лично или путем поште на адресу:

                        Општина Шид, Карађорђева 2

                        за

                        Комисију за расподелу средстава верским заједницама

            са назнаком „За Конкурс за доделу буџетских средстава цркавама и верским заједницама“

у периоду од 04.марта.2014. до 18.марта 2014. године, накасније до 15.00 часова. 

 

VI

 

             На основу предлога Комисије за расподелу средстава верским заједницама коначно решење о расподели средстава цркава и верским заједницам донеће Општинско веће општине Шид.

 

VII

 

             Корисник средстава је дужан да средства користи искључиво за намену за коју су му додељена као и да на крају календарске године Комисији за расподелу средстава верским заједницама поднесе финансијски извештај о наменско утрошеним средствима са одговарајућом документацијом.

 

У Шиду,                                                                                     

Дана: 03.03.2014.године                                                                   

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Др Бранислав Мауковић   

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД