Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ШИД

ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ШИД

ПРАВИЛНИК

О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ОПШТИНЕ ШИД

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

            Овим Правилником регулишу се плате и друга примања запослених лица у Општинском правобранилаштву Општине Шид (у даљем тексту: запослени).

II ПЛАТЕ

Члан 2.

 

            Запослени има право на месечну плату која се утврђује у складу са Законом. Плата се исплаћује за обављени рад и време проведено на раду.

Члан 3.

 

            Плате запослених утврђују се на основу:

            1. Основица за обрачун плата,

            2. Коефицијента који се множи основицом,

            3. Додатака на плате,

            4. Обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са Законом.

Члан 4.

 

            Основицу за обрачун и исплату плате утврђује Влада Републике Србије.

Члан 5.

 

            Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.

            Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.

Члан 6.

 

            За обрачун и исплату плата запослених примењују се коефицијенти утврђени актом Владе за поједина звања и занимања, односно радна места и то:

            - 14,63 Стручни сарадник,

            - 15,08 Виши стручни сарадник,

            - 16,87 Самостални стручни сарадник,

Члан 7.

 

            Запослени има право на увећану плату и то:

            1.) 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, у смислу члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама,

            2.) 26% за сваки сат рада ноћу од вредности радног сата основне плате (између 22,00 сата и 06,00 часова наредног дана),

            3.) 110% за сваки сат рада на дан празника који није радни дан од вредности радног сата основне плате,

            4.) 26% за сваки сат прековременог рада од вредности радног сата основне плате.

            Основна плата сматра се производом основице за обрачун плате и утврђеног коефицијента.

            Ако су се истовремено стекли услови за остваривање права на увећану плату по више основа утврђених у ставу 1. овог члана увећање које се исплаћује не може бити мање од збира процената по сваком основу.

Члан 8.

            У зависности од висине средстава остварених из прихода општине, уштеда у трошковима планираним за рад општинског правобранилаштва и укупно остварених средстава у буџету општине Шид, запосленим лицима у Општинском правобранилаштву се ради побољшања њиховог социјалног положаја по Закључку Општинског већа општине Шид може обрачунати и исплатити увећана основица плате, или корективни коефицијент.

Члан 9.

            Коефицијенти утврђени за звање и занимање, односно радна места из члана 6. овог Правилника, могу се умањити на основу Решења Општинског правобраниоца запосленима који:

            - не извршавају, односно несавесно, неблаговремено, или немарно обављају послове радног места на које су распоређени,

            - неоправдано одбију да изврше налог Општинског правобраниоца, недостојно или увредљиво, или на други непримерени начин се понашају према странкама (грађанима, правним лицима), или запосленима у Општини Шид, односно другом органу са којима она сарађује,

            - у свим другим случајевима када то оцени Општински правобранилац,

            Умањење коефицијента може се извршити највише до најнижег коефицијента предвиђеног актом Владе Републике Србије за обрачун и исплату плате одређеног звања, односно занимања које запослени има.

Члан 10.

            Плата приправника у Општинском правобранилаштву износи 80% од најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.

Члан 11.

            Плата се исплаћује по истеку месеца на који се односи.

            При свакој исплати плате, запосленом се у писаном облику уручује обрачун који садржи податке о свим основима по којима је она обрачуната.

III НАКНАДА ПЛАТЕ

 

Члан 12.

            Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана и то:

            - у висини 65% просечне плате у претходних 12 месеци, пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да иста не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако Законом није друкчије одређено,

            - у висини од 100% просечне плате у претходних 12 месеци, пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да иста не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако Законом није друкчије одређено.

            Накнада плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета или других разлога предвиђених законом исплаћује се запосленима у органима у којима су засновали радни однос.

Члан 13.

            Запослени има право на накнаду плате у износу просечне плате у претходих 12 месеци која се обрачунава и исплаћује у истом износу као да је радио за време:

            1.) коришћења годишњег одмора

            2.) плаћеног одсуства утврђеног Законом и Анексом посебног колективног уговора за државне органе,

            3.) стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца,

            4.) учешћа на научним скуповима, симпозијумима, конгресима, семинарима на које је упућен од стране послодавца или органа синдиката,

            5.) одласка на систематске или специјалистичке прегледе на које је упућен од стране послодавца,

            6.) за одбијене послове, ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду.

Члан 14.

            Накнада плате због привремене спречености за рад услед болести, односно повреде, инвалидима рада услед професионалних обољења, трудницама, или из других разлога предвиђених у Закону, исплаћује се код послодавца у коме је запослени засновао радни однос.

IV НАКНАДА ТРОШКОВА

 

Члан 15.

            Запослени има право на накнаду трошкова и то:

            1.) за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају,

            2.) за време проведено на службеном путу у земљи - дневницу у висини од 5% просечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике,

            3.) за ноћење на службеном путовању, према поднетом рачуну, осим у хотелу прве категорије,

            4.) за превоз у обављању службеног путовања у висини цене превоза за одобрено средство превоза са трошковима накнаде за резервацију места у превозном средству и превоза пртљага,

            5.) за коришћење телефона, телефакса и интернета у службене сврхе на службеном путу у висини стварних трошкова,

            6.) за време проведено на службеном путовању у иностранству - дневницу у висини утврђеној прописом Владе,

            7.) за коришћење сопственог аутомобила за обављање службеног посла у висини од 10% прописане цене за литар погонског горива по одређеном километру,

            8.) за повећане трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак), у висини 3% просечне зараде запосленог у привреди Републике Србије према последњем коначном објављеном податку Републичког органа за послове статистике, а ако није обезбеђен смештај и исхрана и трошкови исхране и смештаја.

Члан 16.

            Запослени има право на месечну претплатну карту за одлазак на рад и повратак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих, односно на накнаду трошкова превоза у новцу у висини стварних трошкова истог на релацијама на којима не постоји могућност куповине месечне претплатне карте.

            Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка на рад и одласка са рада, износа цене појединачне карте за линије и растојању које запослени користи, а за које не постоји месечна претплатна карта.

            Запослени који нема могућност да при доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз, јер на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде превозника.

Члан 17.

            Запослени је дужан да послодавцу да изјаву о месту становања и превоза који користи за долазак на рад и одлазак са рада.

Члан 18.

            Запослени има право на дневницу када по службеном задатку, на основу издатог путног налога, треба ван места становања и општине Шид да обави одређени посао за потребе послодавца и другог.

            Путни налог за службени пут у земљи издаје Председник општине Шид или лице које он за то овласти.

            Дневница за службени пут у земљи обрачунава се од часа поласка на службени пут до часа повратка са службеног пута.

            Запослени има право на путу дневницу за службено путовање које траје дуже од 8, а краће од 12 часова.

Члан 19.

            Када се због хитности, односно потребе службеног посла не може користити превоз јавног саобраћаја, односно службено возило, може се по писменом одобрењу Председника општине у коме су наведени разлози хитности, односно потреба службеног посла користити сопствени аутомобил.

V ДРУГА ПРИМАЊА

 

Члан 20.

            Послодавац је дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину у висини 125% од плате коју би остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од две просечне зараде Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

Члан 21.

            Запослени који је остао нераспоређен има право на отпремнину за сваку навршену годину рада у висини 1/3 просечне плате која му је исплаћена за последња три месеца који претходе месецу у којем је донето решење о утврђивању да је остао нераспоређен.

Члан 22.

            Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 10 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен Законом којим се уређује порез на доходак грађана.

            Послодавац може да обезбеди запосленим женама за Дан жена - 8. март поклон у вредности која је предвиђена ставом 1. овог члана, односно други пригодан поклон.

Члан 23.

            Запослени има право на годишњу награду.

            Годишња награда исплаћује се запосленом, по правилу, једнократно на дан државности Републике Србије, а учесници се могу споразумети и о томе да се годишња награда запосленом исплати, изузетно, у више делова.

            О висини и начину исплате годишње награде учесници преговарају у поступку израде закона о буџету за наредну годину.

Члан 24.

            Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

            1.) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

            2.) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

            3.) здравствене рехабилитације запосленог;

            4.) настанка теже инвалидности запосленог;

            5.) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

            6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице;

            7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

            8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

           

            Члановима уже породице у смислу oвог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

            Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1) до 5) овог члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету органа покрајинске аутономије односно органа јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

            Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

            Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима.

            Солидарну помоћ у смислу овог члана одобрава Општински правобранилац на захтев запосленог.

Члан 25.

            Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права, тако да се исплаћује:

            1) За 10 година рада у радном односу - у висини просечне зараде без пореза и доприноса;

            2) За 20 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 1) овог члана увећане за 25%;

            3) За 30 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 2) овог члана увећане за 25%;

            4) За 40 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 3) овог члана увећане за 25%.

            Јубиларном годином рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца, без обзира на то у ком органу покрајинске аутономије и органу јединице локалне самоуправе је запослени остваривао права из радног односа.

            У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца који је престао да постоји, као услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном односу код претходног послодавца.

            Јубиларна награда додељује се по правилу на дан јединице локалне самоуправе.

            Изузетно ако запосленом престаје рад у Општинском правобранилаштву, а остварио је право на јубиларну награду, награда ће му се исплатити након престанка рада или његовом наследнику.

Члан 26.

            Послодавац може запосленима уплаћивати премију за добровољно додатно пензијско осигурање, колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција, а у циљу спровођења квалитетне додатне социјалне заштите.

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 27.

            На све односе, који су предмет овог Правилника, а који нису регулисани одредбама истог, примениће се одредбе Закона о радним односима у државним органима, Закона о раду и других позитивних прописа, којима је регулисана предметна материја.

Члан 28.

            Измене и допуне одредаба овог Правилника, врше се на начин и према поступку, утврђеном за доношење истог.

Члан 29.

            Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинскоm јавном правобранилаштву од 16.11.2011. године.

Члан 30.

            Ова Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на огласној табли Општине Шид.

           

Број: ЈП-36/16                                                              

Датум: 10.06.2016. године                                                

Општински правобранилац                                                                                                                      

Општине Шид

Милан Филиповић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:023-42/III-16

Датум:17.06.2016

Ш  и  д

 

 

            На основу  члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07), члана  59. став 1 тачка .Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид 18/15- пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), a у вези члана 24. Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Шид („Сл.лист општине Шид“ број: 15/2014 )Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 17.06. 2016. године, донело следеће

РЕШЕЊЕ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Правилник  о платама, накнадама  и другим примањима  запослених  у Општинском правобранилаштву број :ЈП-36/16 од 17.06. 2016. године.
  2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на огласној табли општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић       

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ШИД