Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Одлука о расподели средстава за програме и пројекте из области културе

Одлука о расподели средстава за програме и пројекте из области културе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 653-1 /III-2017

ДАНА:11.04.2017. године

ШИД

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07, члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08,19/10-исправка,5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13 и 8/15-пречшћени текст),  а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о  култури   («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014 и 1/15) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 11.04.2017. године, донело следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

 

Члан 1.

            Овом Одлуком одређују се износ средстава који се додељује  из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за Општину Шид у 2017. години.

“ Средства  се обезбеђују у буџету општине  Шид, у оквиру  раздела V,глава 5.0-Oпштинска управа , Шифра програма :1201-Програм 13:развој културе, шифра програмских активности  1201-0002 ПА:Јачање културне  продукције  и уметничког стваралаштва, функција  820-услуге културе,позиција 130, економска класификација  481 дотације невладиним организацијама.

Члан 2.

            Дотације из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

 

За реализацију редовних активности:

                                                                                                      предлог

"Омладински клуб Моровић" Моровић

50.000,00

Матица Русинска

100.000,00

КПД "Ђура Киш" Шид

300.000,00

ХКД "Шид" Шид

120.000,00

КУД "Бранко Радичевић" Ердевик

300.000,00

ХКД "Љуба" Љуба

90.000,00

СКУД "Милан Рацћислав Шћефаник" Бингула

90.000,00

КПД "Иван Котљаревски" Бикић До

250.000,00

КУД "Филип Вишњић" Вишњићево

325.000,00

КПД "Драгутин Драген Колесар" Бачинци

100.000,00

СКУД "Једнота" Шид

350.000,00

KУД ,,Младост'' 2016 Бачинци

290.000,00

Удружење ликовних стваралаца Шид

35.000,00

СКПД Ердевик

250.000,00

''ШИДАРТ'' Шид

350.000,00

Срем Филм-Сремска Митровица

-

СПЦ Сот

-

 

За издавачку делатност:

 

КК "Благоје Јастребић" Вашица

70.000,00

КК Мост

80.000,00

СПЦ-СЦО Шид,црквена Ризница

250.000,00

Ђорђе Воларевић

-

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се на огласној табли Општинске управе  општине Шид а биће објављена и на сајту општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Подносиоци захтева имају право жалбе на Одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана  од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће  општине Шид.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Одлука о расподели средстава за програме и пројекте из области културе