Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси

На основу Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Шид број:111-21/III-18 Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 5.11.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I. Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа, Шид, Карађорђева 2.

II. Положај који се попуњава: заменик начелника Општинске управе – положај у II групи.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања Општине Шид за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних плава и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину број 2000-101-6/2018 од 21.05.2018. године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ШИД

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 19. став 1. алинеја 1. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист Општине Шид бр. 7/17 ) члана 8. и 11. Одлуке о буџету Општине Шид за 2018. годину („Сл. лист Општине Шид бр. 20/17”),и Решења Комисије за контролу државне помоћи,број:401-00-00013/2018-01 од 6. фебруара 2018. године Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Шид дана 26.02.2018. расписује :

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2018. години

На основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид и члана 28 став 2. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/06, а у вези тачке 3. Решења о образовању Комисије за расподелу средстава верским заједницама број: 02-9/III-13 од 25.03.2013.,29.07.2014 и 18.10.2016. године, Комисија за расподелу средстава верским заједницама дана 02.02.2018. године расписује
 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I


Ради унапређивања верске слободе и сарадње са црквама и верским заједницама расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама чије је седиште и које регистровану делатност обављају на територији општине Шид.

На основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средства из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид („Сл. лист општина Шид“ број: 2/13, 1/14 и 1/15), Комисија за доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД У 2018. ГОДИНИ

 

Средства по овом конкурсу ће се додељивати за редовне активности и програме удружења са подручја општине Шид и то за деловање удружења из следећих области:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА  ШИД

Комисија за вантелесну оплодњу

Број: 56-3-3/I-08-2017

Дана, 10.11.2017. године

Ш   И   Д

        

          На основу одредбе члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у општини Шид у 2017. години бр. 110-8/III-17-2017 од 13.10.2017. године, Комисија за вантелесну оплодњу  расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

 Расписује се Конкурс за доделу средстава за накнаду трошкова вантелесне оплодње за 2017. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Комисија за доделу стипендија
Број: 67-6/II-07-2017
Дана, 30.10.2017. године
Ш И Д

 

 На основу одредбе члана 17. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Службени лист општине Шид", бр. 6/2015, 16/2015 и 16/2016), Комисија за доделу стипендија Скупштине општине Шид, дана 30.10.2017. године, донела је Одлуку о расписивању 

К О Н К У Р С А

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Kонкурси