Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар месне заједнице Инфо Новости ОГЛАС о давању пословног простора у закуп

ОГЛАС о давању пословног простора у закуп

На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Општине Шид (“Сл.лист општинe Шид” бр. 7/18) Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид, дана 10.01.2019. године, расписује

ОГЛАС
о давању пословног простора у закуп

- Расписује се Оглас о давању у закуп пословног простора путем јавног надметања у Месној заједници Илинци, улица Војвођанска бр 1, а који се састоји од локала површине 80 м2, санитарног чвора и магацина са 40 м2, уписано на кат. парц. бр. 485.
- Пословни простор се издаје на одређено време, на период од 5 година.

- Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица регистрована за обављање делатности која ће се обављати у пословном простору који се издаје у закуп.- Намена пословног простора који се даје у закуп je обављањe трговинскe делатности која се може обављати у две смене.
- Достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања траје од 10.01.2019. године до 16.01.2019. године, до 10,00 часова.
- Почетни износ месечне закупнине износи 12.000 динара.
- На јавној лицитацији не могу да учествују лица која од раније нису измирила обавезе по истом основу.
Учесници јавног надметања могу бити сва физичка и правна лица која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у пословној просторији која се даје у закуп.
- Пријава правног лица мора да садржи следеће податке:
назив и седиште, копију Решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица, уредно овлашћење за заступање и доказ о уплати депозита.
-Пријава физичког лица мора да садржи:
име и презиме, ЈМБГ, адресу, број личне карте и доказ о уплати депозита, а ако је предузетник уз све то и извод из регистра надлежног органа, порески идентификациони број, назив радње и матични број радње.
- Пријава и за физичка и правна лица садржи изјаву учесника о прихватању свих услова из огласа.
- Учесници јавног надметања у обавези су да уплате депозит у висини од 72.000,00 динара.
Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; по моделу 97 66237.
Положени депозит враћа се учесницима који нису успели у јавном надметању.

- Закупнина се по правилу плаћа унапред за период од 1(једног) месеца, и то до 5. у месецу на почетку периода. Закупац је у обавези да простор прилагоди намени о свом трошку.

- Јавна лицитација ће се одржати дана, 16.01.2019. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Општинске управе Шид, Карађорђева 2. Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се издаје у закуп у време трајања јавног оглашавања.

- Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

- Приоритет у запошљавању имају два лица из места Илинци.

- Неблаговремена уплата депозита и недолазак на јавно надметање сматраће се одустанком од надметања.

- За све потребне информације и увид у документацију у вези непокретности заинтересовани се могу обратити у Месној заједници Илинци тел. 065/450-9726.

- Оглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, Огласној табли МЗ Илинци, интернет страници Општине Шид, www.sid.rs и у средствима јавног информисања („Коперникус радио телевизија Шид” ДОО и „Сремска“ РТВ).

 

КОМИСИЈА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Контакт Адресар месне заједнице Инфо Новости ОГЛАС о давању пословног простора у закуп