Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Општинске управе општине Шид, на седници одржаној дана 15.10 .2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 17.10. 2019.године до 05.11. 2019. године .

Јавну расправу ће организовати Председник Општинског већа општине Шид на следећи начин:

-излагањем текста Нацрта наведене Одлуке, на огласној табли општине, меснe заједницe Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs

-одржавањем Јавне презентације о Нацрту Одлуке о изради измена и допуна Плана

детаљне регулације централне зоне Шида у просторији сале Скупштине општине Шид, Карађорђева број 2., дана 05.11. 2019. године у 14,00 часова.

Председник Општинског већа ће преко средстава јавног информисања упутити јавни позив за учешће у јавној расправи свим заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, стручној и осталој јавности и средствима јавног обавештавања са територије општине Шид, ради прикупљања предлога, сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке.

Сва заинтересована лица могу своје предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида,.доставити у писаном облику преко поште или лично на следећу адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, Шид, Карађорђева број 2, најкасније до 05.11.2019.године до 14,00 часова, или у електронској форми на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Примедбе, сугестије и мишљења могу се изнети и усмено на Јавној презентацији.

О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај ће се објавити на огласној табли општине Шид и званичном сајту општине Шид www.sid.rs

Након спроведене Јавне презентације, Нацрт Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Шида , са Извештајем о току Јавне расправе доставиће се Општинском већу општине Шид, ради утврђивања Предлога истог.

 

III

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Зоран Семеновић

 

 

На основу чл. 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19), члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04; 88/10), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07; 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, број 1/19), Скупштина општине Шид, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана _______________године, доноси :

ОДЛУКУ

O ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА

Члан 1.

Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне регулације Централне зоне Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 9/2012), у даљем тексту : План).

Члан 2.

Подручје Плана обухваћено овом Одлуком налази се у блоковима бр. 57 и 69 насеља Шид.

У блоку бр. 57 обухваћене су катастарске парцеле бр. 3210/1, 3211/1, 3213/1, 3219, 3221/1 и 3227/1 у КО Шид, укупне површине П = 2.728 м2.

У блоку бр. 69 обухваћена је катастарска парцела бр. 4090 у КО Шид, површине П = 663 м2.

Укупна површина обухвата Измена и допуна Плана износи 3.391 м2.

Граница подручја измена и допуна Плана дата је на графичком приказу који чини саставни део ове Одлуке.

 

Члан 3.

 

Ова Одлука израђена је у складу са одредбама плана вишег реда – Плана генералне регулације Шида ("Службени лист општина Срема", бр. 25,31/2009; 17/2011).

 

Члан 4.

Измене и допуне обухватају измене текстуалног и графичког дела Плана.

Циљ израде измена и допуна Плана је промена намене простора у деловима блокова бр. 57 и 69, дефинисање правила уређења и грађења и усклађивање са важећим правилницима, стандардима и прописима који регулишу предметну материју донетих након усвајања предметног Плана.

 

Члан 5.

 

На основу члана 51.б Закона о планирњу и иградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31,37/19), приступиће се скраћеном поступку израде измена и допуна предметног планског документа.

Члан 6.

Средства за израду измена и допуна Плана обезбедиће се у буџету општине Шид.

Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид.

Ефективан рок за израду Нацрта измене и допуне Плана је 45 дана од прибављања услова јавних предузећа и установа.

 

Члан 7.

Израда Плана уступа се Јавном предузећу „Завод за урбанизам“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1.

 

Члан 8.

У скраћеном поступку измена и допуна планског документа подразумева се да се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 30 дана.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта Плана у просторијама Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2, као и на интернет страници општине Шид на адреси www.sid.rs.

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Решење да није потребно приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену и допуну Плана.

Члан 10.

План се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чува се у архиви органа који је донео План ( Скупштина општине Шид ).

2 (два) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 (два) примерка у дигиталном облику чувају се у органу надлежном за спровођење Плана (Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид).

 

1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува се у Централном регистру планских докумената.

 

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Ш И Д

ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

 

О б р а з л о ж е њ е

I ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

 

Правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна Планa детаљне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 9/2012), представљају одредбе члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31,37/19), члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Шид („Службени лист општине Шид“, број 1/2019).

Плански основ за доношење ове Одлуке је План генералне регулације Шида ("Службени лист општина Срема", бр. 25,31/2009; 17/2011).

План генералне регулације Шида је дао основне принципе, визију, циљеве и концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја.

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Измене и допуне обухватају измене текстуалног и графичког дела Плана.

Циљ израде измена и допуна Плана је пренамена простора у делу блока бр. 57 који сада има намену за проширење Дома здравља, платое, колски прилаз и паркинг простор у простор намењен за вишепородично становање и пословање, као и пренамена дела блока бр. 69, односно дела кат. парцеле бр. 4090 у КО Шид у јавну површину у складу са стањем на терену.

Одлуком о измени и допуни планског документа дефинише се део обухвата планског документа који се мења.

Овлашћење за доношење одлуке и њена садржина утврђени су чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09–исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31,37/19).

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног простора дефинисани су Планом генералне регулације Шида.

 

III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

 

У члану 1. Одлуке дефинисана је израда измена и допуна Плана. У члану 2. описано је подручје обухваћено изменама и допунама Плана. У члану 3. дефинисани су услови и смернице планских докумената вишег реда. У члану 4. описан је циљ израде измена и допуна Плана.

 

У члану 5. дефинисано је да ће се изради измена и допуна Плана приступити у скраћеном поступку . У члану 6. наведено је да ће средства за израду измена и допуна Плана обезбедити општина Шид, наведен је носилац израде Плана и одређен је рок за израду нацрта Плана. У члану 7. одређен је израђивач измена и допуна Плана. У члану 8. описана је процедура излагања измена и допуна Плана на јавни увид. У члану 9. дефинисано је да није потребно приступити изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину, у складу са решењем Службе за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид. У члану 10. одређен је број примерака измена и допуна Плана које је потребно израдити у аналогном и дигиталном облику. У члану 11. дефинисано је када Одлука ступа на снагу.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Установа за спорт Партизан Инфо Новости ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ШИДА