Општина Шид

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 9. Закона о комуналним делатностина („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018), члана 10. став 1., члана 22. и 35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018 и 31/2019) и Одлуке о усвајању Концесионог акта („Службени лист општине Шид“, бр. 20/2019), општина Шид објављује


Ј А В Н И П О З И В

бр. К1/2019 – отворени поступак

за прикупљање понуда за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид

1. Расписује се Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег учесника на конкурсу-понуђача за концесију-поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општинe Шид на период од 5 година.

2. Право достављања понуда по Јавном позиву имају привредна друштва и друга правна лица
(у даље тексту превозници) која су регистрована за обављање делатности јавног линијског превоза путника у приградском саобраћају и испуњавају услове утврђене Законом о превозу путника у друмском саобраћају и другим законским прописима који уређују ову материју.

3. Јавни линијски превоз путника обављаће се на линијама које су ближе одређене конкурсном документацијом.

Број полазака по линијама дат је у конкурсној документацији.

Сезонске и ванредне линије уговориће се посебним уговором са превозником који буде изабран.

Коначна верзија линија и редови вожње у линијском превозу путника у приградском саобраћају на територији општине Шид биће одређени Уговором.

4. Превозник може да конкурише искључиво за све линије наведене у конкурсној дoкументацији

Формирање групе понуђача ради учешћа у поступку доделе Јавног уговора
дозвољено је, уз напомену да се:

1) забрањују промене у структури групе понуђача, као што је замена чланова, припајање понуђача групи понуђача или спајање групе понуђача или распуштање групе понуђача.

2) забрањују измене код подизвођача чији су капацитети потребни понуђачу или групи понуђача да би испунио критеријуме за избор.

5. Обављање јавног линијског превоза путника поверава се на период од 5 година и биће ближе уређен закључењем Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у приградском саобраћају на територији општине Шид, којим ће бити уређен и поступак раскида уговора пре истека времена на који је закључен и права и обавезе које из тога пристичу.

6. Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по цени из понуде, а промена исте вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност надлежног органа општине, а у складу са важећим законским прописима Републике Србије, конкурсном документацијом и концесионим актом.

7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске, кадровске и нормативне документације, докаже своју техничку, организациону и кадровску оспособљеност за обављање комуналне делатности која се поверава.


Понуда обавезно садржи:

назив и седиште привредног друштва, односно правног лица са подацима о лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним информацијама (телефон, e-mail и др.);

извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је привредно друштво, односно
првно лице регистровано за обављање јавног линијског превоза путника;

доказ да подносилац понуде и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривичног дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

потврду надлежног пореског органа о измиреним порезима, доприносима и другим јавним дажбинама у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

доказ да подносилац понуде има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет концесије;

доказ да је подносилац понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

доказ о техничкој опремљености основних средстава-аутобуса (оверену листу или извод из пописних листа основних средстава за рад, фотокопије саобраћајних дозвола и штампаних приказа саобраћајних дозвола, фотокопије извода лиценце за превоз или фотокопија важећег решења Мининстарства са списком аутобуса који је саставни део решења, фотокопије докумената којима се доказује да аутобуси испуњавају норму најмање Еуро 3);

доказ да је обезбедио укупно 11 аутобуса и то најмање 7 соло аутобуса капацитета од најмање 49 места за седење, најмање 2 аутобуса са најмање 26 места за седење и најмање 2 аутобуса у резерви;

доказ о паркинг простору, а у случају да не поседују исти, оверене фотокопије уговора о закупу или коришћењу паркинг простора;

доказ да испуњава личне-кадровске услове за учешће у поступку је да има најмање 2,5 запослена по возилу на раду (9 возила), односно најмање 23 запослена у радном или уговорном односу, од чега најмање 15 возача, као и најмање једно лице које поседује сертификат о професионалној оспособљености за управљање превозом путника у друмском саобраћају;

оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 1.500.000,00 динара, са роком важности од 20 дана дуже од дана јавног отварања понуде;

оригинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 5.000.000,00 динара, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;

тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежост и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од онога који је одредио наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.

8. Критеријуми за избор најповољније понуде дати су у конкурсној документацији, а најповољнија понуда биће изабрана на основу критеријума економски најповољније понуде.

9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно одлуке о поништају поступка давања концесије, износи 60 дана, а почиње да тече даном истека рока за достављање понуда.

10. Правна заштита у поступку доделе Јавног уговора обезбеђује се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Свако лице које је заинтересовано за учешће, или које учествује у поступку доделе Јавног уговора може Републичкој комисији поднети захтев за заштиту права против одлуке Јавног тела које спроводи поступак које се могу одвојено побијати, а које су према мишљењу тог лица донете незаконито, а рок за подношење предметног захтева је 15 дана од дана достављања одлуке Јавног тела.

Адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки је: Влада Републике Србије, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Немањина 22-26, Београд.

11. Заинтересовани превозници могу преузети конкурсну документацију у Општинској управи Шид, радним данима у времену од 0700 до 1500 часова, у Општинској управи у соби број 3.

Конкурсна документација се може преузети након достављања доказа о уплати износа од 2.000,00 динара на текући рачун 840-745151843-03 са позивом на број 97-66237 на име трошкова израде конкурсне документације.

Сва додатна обавештења у вези Јавног позива могу се добити на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС“, закључно са 60-им даном.


Понуде се достављају непосредно, путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини обавезно написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона и особу за контакт, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.
Понуде се достављају на адресу: Општина Шид, улица Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.
Понуде морају бити на српском језику.

13. Јавно отварање понуда Комисија ће извршити одмах по истеку рока за достављање понуда у просторијама Општинске управе Шид. Свако заинтересовано лице може присуствовати јавном отварању понуда.
Јавни позив објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 65 од 13. септембра 2019. године.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему