Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Спортски Центар Шид Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др закон, 101/16- др закон и 47/18) и члана 57. став 1. алинеја 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид», број 1/19), а у вези члана 56. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/2018) председник Општине Шид, је дана 31.12.2019. године, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

I

Именује се Либушка Грбатинић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Шид у Одељењу за општу управу на пословима Шеф службе за матичарске послове- извршилац за лична стања грађана, као овлашћено лице за заштиту података о личности у Општинској управи, општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид.

II

Лице за заштиту података о личности има обавезу да:

  • информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
  • прати примену одредби Закона о заштити података о личности (даље: Закон), других прописа и интерних аката руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
  • даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона;
  • сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (даље: Повереник), представља контакт особу за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона.;
  • извршава остале обавезе предвиђене Законом и осталим релевантним прописима

.

У извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности дужно је да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, околности и сврхе обраде.

III

За извршавање обавеза руковалац и обрађивач ће благовремено и на одговарајући начин укључити лице за заштиту података о личности у све послове који се односе на заштиту података о личности.

Лицу за заштиту података о личности ће бити обезбеђена неопходна средства за извршавање свих обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и његово стручно усавршавање.

IV

Именовано лице за заштиту података о личности ће своје обавезе извршавати у складу са предметним законским одредбама, а руковалац и обрађивач дужни су да обезбеде независност лица за заштиту података о личности у извршавању његових обавеза.

V

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а контакт подаци о лицу за заштиту података о личности ће се објавити на званичном сајту општине Шид, огласној табли и биће достављени Поверенику за информације од јавног значаја и заштити података о личности одмах по доношењу овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи и на основу члана 57 став 1 алинеја 8 Статута општине Шид предвиђено је да председник општине доноси појединачне акте на које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине, а ради испуњења обавеза које проистичу из Закона о заштити података о личности указала се потреба и неопходност именовања лица за заштиту података о личности.

Чланом 56. Закона предвиђено је да је Руковалац дужан одредити лице за заштиту података о личности ако се обрада врши од стране органа власти. У складу са чланом 57. Закона, руковалац и обрађивач дужни су да благовремено и на одговарајући начин укључе лице за заштиту података о личности у све послове који се односе на заштиту података о личности.

Руковалац и обрађивач дужни су да омогуће лицу за заштиту података о личности извршавање обавеза из члана 58. Закона на тај начин што му обезбеђују неопходна средства за извршавање ових обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и његово стручно усавршавање.

Руковалац и обрађивач дужни су да обезбеде независност лица за заштиту података о личности у извршавању његових обавеза. Руковалац или обрађивач не могу казнити лице за заштиту података о личности, нити раскинути радни однос, односно уговор са њим због извршавања обавеза из члана 58. Закона.

За извршавање обавеза из члана 58. Закона лице за заштиту података о личности непосредно је одговорно руководиоцу руковаоца или обрађивача. Лица на које се подаци односе могу се обратити лицу за заштиту података о личности у вези са свим питањима која се односе на обраду својих податка о личности, као и у вези са остваривањем својих права прописаних овим законом. Лице за заштиту података о личности дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до којих је дошло у извршавању обавеза из члана 58. овог закона, у складу са Законом. Лице за заштиту података о личности може да обавља друге послове и извршава друге обавезе, а руковалац или обрађивач дужни су да обезбеде да извршавање других послова и обавеза не доведе лице за заштиту података о личности у сукоб интереса.

 

Поступајући у складу са наведеним законским одредбама, донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: изостављена као непотребна.

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Спортски Центар Шид Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ