Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ ШИД

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', број 51/09 и 99/11) и члана 12. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 22.08.2013. године донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ ШИД

Члан 1

 

            Овом  Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид.

            Средства се обезбеђују у буџету Општине Шид, у оквиру раздела IV, Општинска управа, функција 133, 320 и 090 - ''опште јавне услуге, које нису класификоване на другом месту, други програми у области социјалне заштите и дотације“.

Члан 2.

 

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

1.

Еколошки покрет Шид

50.000,00 дин.

2.

Удружење грађана "Здраво одрастање" Шид

150.000,00 дин.

3.

Удружење жена "Извор" Беркасово

80.000,00 дин.

4.

Опште удружење предузетника Шид

250.000,00 дин.

5.

Општински ватрогасни савез Шид

800.000,00 дин.

6.

Клуб одгајивача голубова"Шид 2006" Шид

50.000,00 дин.

7.

СУБНОР Општине Шид

330.000,00 дин.

8.

Удружење жена "Бикићанке" Бикић До

80.000,00 дин.

9.

Општинско удружење пензионера Шид

100.000,00 дин.

10.

Општинско удружење инвалида рада Шид

100.000,00 дин.

11.

ОК "Моровић" Моровић

12.000,00 дин.

12.

Еколошко друштво "Босут" Моровић

12.000,00 дин.

13.

Одред извиђача "Лазар Бибић" Шид

200.000,00 дин.

14.

Удружење жена "Моровићанке" Моровић 

100.000,00 дин.

15.

Удружење одгајивача оваца и коза "Овчар" Шид

50.000,00 дин.

16.

Црвени крст Шид

10.800.000,00 дин.

17.

Друштво за борбу против шећерне болести Шид         

100.000,00 дин.

18.

Ловачко удружење "Срем" Шид

600.000,00 дин.

19.

Удружење жена "Шидијанке" Шид

200.000,00 дин.

20.

Удружење жена "Илинчанке" Илинци

97.000,00 дин.

21.

Удружење жена Јамена

120.000,00 дин.

22.

Удружење пчелара "Липа" Ердевик

10.000,00 дин.

23.

Удружење жена "Ердевичанке" Ердевик

10.000,00 дин.

24.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид

100.000,00 дин.

25.

Удружење жена "Сремице" Моровић

10.000,00 дин.

26.

Удружење жена "Црвена ружа" Адашевци

10.000,00 дин.

Члан 3.

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

Програми се морају реализовати на територији Општине Шид.

Члан 4.

            Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са циљевима реализације програма.

Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа.

 

Члан 5

            Подносиоци одобрених програма и пројеката подносе захтев за пренос средстава на прописаном обрасцу.

            Образац за пренос средстава, са свом потребном документацијом, подноси се  Одељењу за финасије Општинске управе општине Шид.

 

Члан 6

            Подносиоци одобрених  програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализацији програма, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине.

            Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предивиђеним уговором.

 

Члан 7

            Извештај о утрошку средстава корисник подноси Одељењу за финансије општинске управе, у року предвиђеном уговором или на захтев Одељења.

            Комисија за доделу средстава за редовне активности и програме удружења врши праћење реализације ове Одлуке.

            У току реализације ове Одлуке, Комисија има право да Општинском већу предложи измену одлуке, као и предлог анекса  уговора.

 

Члан 8

            Ова Одлука ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 401-305/III-13

Дана: 22.08.2013.

Шид                                      

ПРЕДСЕДНИК

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПТШИНЕ ШИД