Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 212-2 /III-2016

ДАНА:11.02.2016. године

ШИД

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07, члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08,19/10-исправка,5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13 и 8/15-пречшћени текст),  а у вези члана 4. став 2. и члана 76. Закона о  култури   («Сл. гласник РС», број 72/09) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013 и 1/2014 и 1/15)Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 11.02.2016. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И

ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

 

Члан 1.

 

            Овом Одлуком одређују  се износ средстава који се додељује  из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за Општину Шид у 2016. години.

Средства  се обезбеђују  у буџету општине  Шид, у оквиру  раздела IV, Општинска управа, функција 820-услуге културе“.

Члан 2.

 

            Дотације из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

За реализацију редовних активности:

"Омладински клуб Моровић" Моровић                                

Матица русинска

100.000,00    100.000,00       
КПД "Ђура Киш" Шид 300.000,00
ХКД "Шид" Шид 120.000,00
КУД "Бранко Радичевић" Ердевик 397.000,00
ХКД "Љуба" Љуба 90.000,00
СКУД "Милан Рацћислав Шћефаник" Бингула 95.000,00
КПД "Иван Котљаревски" Бикић До 250.000,00
КУД "Филип Вишњић" Вишњићево 300.000,00
КПД "Драгутин Драген Колесар" Бачинци 120.000,00
   
СКУД "Једнота" Шид 500.000,00
СПЦ-СЦО Шид, црквена ризница                                                100.000,00
М.О Матице словачке 20.000,00
Удружење ликовних стваралаца Шид                                      30.000,00
„ШИДАРТ“ Шид 278.000,00
   
   

За издавачку делатност:

КК "Благоје Јастребић" Вашица 90.000,00
КК Мост 150.000,00
ОО СУБНОР Шид 100.000,00
КК Шид, Слободан Цвитковић 50.000,00
КУД „Бриле“ Беочин 10.000,00
   

Члан 3.

 

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се на огласној табли Општинске управе  општине Шид а биће објављена и на сајту општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке, подносилац  захтева има право жалбе  у року од 8 дана од дана  објављивања резултата.

Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће  oпштине Шид.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД