Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости OБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

OБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 25 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на Студију о
процени утицаја на животну средину

Обавештава се јавност да је донето Решење којим се даје сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину радио базне станице ''SМ06, SМН06, SМU06, SML06 - Шид'', која се монтира на постојећи пословни објекат ЈП ПТТ Србија у центру Шида, на катастарској парцели бр.3282 ко Шид у ул. Карађорђева бр.1, на територији општине Шид, по поднетом захтеву носоца пројекта Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, Београд, Дирекција за технику, ИЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ул. Краља Петра I бр.2, Сремска Митровица.

Решење о давању сагласности је донето на основу предлога Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којим је констатовано да је Студија израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и бр.36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС '' број 69/05), а на основу процене података о емисији и резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине, и уз уважавање посебног Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', бр.36/09) и Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Сл. гласник РС'' број 104/09).

Носилац пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере заштите животне средине у циљу спречавања и смањења и отклањања могућих утицаја на животну средину, да предузме обавезне мере предвиђене Студијом о процени утицаја, у току постављања - инсталације опреме, престанка рада базне станице са датим роковима за њихово спровођење у току редовног радао и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину. Након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, изврши прво испитивање у року од 30 дана, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице у тачкама од посебног интереса и доставити извештај пре издавање дозволе за почетак рада односно употребе надлежној установи у року од 15 дана од дана извршеног мерења.
Против овог решења заинтересована јавност може покренути управни спор.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости OБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину