Општина Шид

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу тачке 3 и подтачке 3.3 Програма и коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2016. годину (“ Сл. лист општине Шид“ број:12/16) Комисија за заштиту и унапређивање животне средине општине Шид:
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2016. години

На конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката могу да учествују:
- удружења грађана са територије општине Шид регистрована за област заштите животне средине, којима су потребна средства за активности на пројектима заштите и унапређења стања животне средине.
Подносиоци пријаве на конкурс могу конкурисати само са једним пројектом.
Пројекти се подносе на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији општине Шид: www.sid.rs или у канцеларији број 13 у згради општинске управе општине Шид, Карађорђева бр.2.
Рок за подношење пријава пројеката је 8 дана од дана објављивања.

Пројектне области које ће се финансирати и суфинансирати су:
- програми и пројекти невладиног сектора ( тј. удружења која се баве заштитом животне средине),а који се односе на:
а) популаризацију – подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине
б) реализацију пројеката усмерених на решавање појединачних проблема (организовање акција чишћења простора, озелењавање и сл.) или тема у области очувања природних ресурса и заштите животне средине.

Конкурсна документација:
Пројекат треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке:
- називи седиште носиоца пројекта,
- контакт особу,
- решење о регистрацији,
- број жиро рачуна, матични и ПИБ број,
- врсту, циљеве и обим послова,
- пројектне фазе,
- план употребе средстава,
- доказ о обезбеђеним средствима из других извора ( код пријава за суфинансирање).
- копија статута невладине организације
- на конкурсу могу да учествују невладине организације које егзистирају најмање годину дана.

Пројекти који не садрже потпуну докуменатацију и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Висина средстава која се додељују:
Конкурсом ће се финансирати и суфинансирати пројектне активности у висини средстава која су планирана Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2016. годину у укупном износу од 400.000,00 (четири стотина хиљада динара).
Услови и критеријуми:

Услови:
- да се пројекат односи на области предвиђене овим Конкурсом,
- да ће пројекат бити реализован у року од 6 месеци од закључења уговора о финансирању или суфинансирању.

Критеријуми за бодовање:
- значај пројекта – до 30 бодова,
- број директних и индиректних корисника пројекта – до 30 бодова,
- квалитет пројекта – до 40 бодова.

Објављивање резултата и потписивање уговора:
Рок за објављивање резултата конкурса је 7 дана од крајњег рока за подношење пријаве. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор о финансирању или суфинансирању.
Подношење пријава на конкурс:
Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком „Финансирање и суфинансирање у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2016. години”, Комисији за заштиту и унапређивање животне средине општине Шид, Карађорђева 2, 22240 Шид (контакт телефон: 022/712-544, Одељење за развој, контакт особа Дејан Којић ).

Достављање извештаја:
Корисник средстава се обавезује да у року од 15 дана по завршетку пројекта достави Комисији:
- завршни извештај о реализацији пројекта,
- финансијски извештај о утрошеним средствима са пратећом документацијом (фотокопије рачуна) из које се прецизно може утврдити да су добијена средства наменски утрошена, према уговору и позитивним прописима.

Објављивање Конкурса:
Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, сајту општине Шид и у средствима јавног информисања.

У Шиду, 2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејан Којић

Текст конкурса 
Образац 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему