Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид ( „Службени лист општине Шид“ број:18/15-пречишћен текст), а у вези тачке 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“ број: 61/17), Скупштина Општине Шид, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о максималаном број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за 2017. годину («Сл. лист Општине Шид» број: 14/17 и 17 /17) у члану 2. став 1. тачка 2. мења се и гласи:

« 2.Општинска управа 96 ».

У наведеном члану став 1. тачка 4. мења се и гласи:

« 4. Месна заједница Шид 1 ».

У истом члану став 1. тачка 8. мења се и гласи:

« 8. Музеј наивне уметности «Илијанум » Шид 6 ».

У наведеном члану став 1. тачка 9. мења се и гласи:

« 9. Народна библиотека «Симеон Пишчевић » Шид 8 ».

Члан 2.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на интернет страници општине Шид www.sid.rs.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-258/II-17

Дана: 20. децембра 2017.

Шид: ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2017. ГОДИНУ