Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости

На основу одредбе члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 59. став 1 тачка 2. Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид 18/15- пречишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 16. 08. 2019. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ додатна преостала нераспоређена средства из буџета општине Шид за финансирање организација у области спорта за 2019. годину, :

НАЗИВ КЛУБА КОЈИМА СЕ ДОДЕЉУЈУ ДОДАТНА ПРЕОСТАЛА НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА:

 

На основу члaна 96. став 3. Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог Оштинске управе општине Шид, на седници одржаној 16.08. 2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД

I

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид.

II

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана и то од 19.08.2019.године до 09.09.2019. године до 15,00 часова.

 

На основу, члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 023-28/I-19-3, од 16. августа 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, именована од стране председника општине Шид, Решењем бр. 023-28/I-19 од 12. августа 2019. године ( у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ).

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној 16. августа 2019. године утврдили следеће Предлоге Одлука и то: Одлуке о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуке o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуке о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид,

ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАДБЕВАЊУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЉУБА

Општина Шид данас је започела радове на изградњи водовода у насељеном месту Љуба. За реализацију овог пројекта средства су заједнички обезбедили Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 20 милиона динара и општина Шид у износу од око 14 милиона динара.

ДВА НОВА ЧАМЦА ЗА КАЈАК КЛУБ ВИШЊИЋЕВО

У недељу 04. августа 2019. године на реци Босут у Вишњићеву одржано је отворено првенство Војводине у мини кајаку. За техничку организацију такмичења био је задужен Кајакашки клуб "Филип Вишњић" из Вишњићева.

На основу члана 15. Правилника о раду Комисије бр.: 023-24/I-18/3 од 06. јула 2018. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, породицама избеглица из средстава буџета Републике Србије, на основу потписаног Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број 9 – 9/ 699 од 08.06.2018.године и Општине Шид број I – 08 /464 – 5 oд 05.06.2018. године и Решења о образовању Комисије број: 023-1/I-18 од 01. 02. 2018. године, ( у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 02. августа 2019. године, утврдила је:

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА

за додели средстава намењених побољшању услова становања породица избеглица а за решавање стамбених потреба кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид


I

Комисија је након разматрања пријава на Јавни позив број: 023-24/I-18 / 4 од 06. јула 2018. године, за доделу помоћи за побољшање услова становања породицама избеглица за решавање стамбених потреба кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид, ( у даљем тексту Јавни позив), који је био отворен до 07. августа 2018. године, утврдила Предлог листе корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања породицама избеглих лица на територији општине Шид.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости