Izaberite stranicu

OBAVEŠTENJE O PREDSTOJEĆEM REFERENDUMU

OBAVEŠTENJE Preuzmi OBAVEŠTENJE Preuzmi OBAVJEST Preuzmi OZNÁMENIE Preuzmi OBVISCENЄ...

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U 2022. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠIDPreuzmi

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA na kat. parcelama br. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 i 1616 u KO Gibarac

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠID ZA 2022.GODINU

ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠID ZA 2022.GODPreuzmi NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2022. godinuPreuzmi

JAVNI POZIV, OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV, IZJAVA O IMOVINI, IZJAVA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

JAVNI POZIVPreuzmi OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIVPreuzmi IZJAVA O IMOVINIPreuzmi IZJAVA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA PO SLUŽBENOJ...

OBAVEŠTENJE

Na osnovu čl. 57. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, izdaje  ...

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKATA ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOGISTIČKOG CENTRA ABROYAL u Vašici na kat.parc.br. 1424/2, 1424/4, 1424/1 i 1426/2 u k.o. Vašica

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018,...

OBAVEŠTENJE

Opština Šid je, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, JKP „Standard“ Šid i Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), otpočela realizaciju Projekta za razvoj kapaciteta upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srbiji. Kao jedna od prvih aktivnosti...

OBAVEŠTENJE

Kancelarija za poljoprivredu opštine Šid poziva lica koja su konkurisala po Javnom pozivu za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (osnov stočarstvo) na teritoriji opštine Šid za 2021. godinu da prisustvuju javnoj prezentaciji plana...

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA OPŠTINE ŠID I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) i čl. 55. -...